Lån penge på www.nordikbanker.com. Lån, kviklån, forbrugslån, sms lån og hurtiglån online.

Dit privatliv er vigtigt for os

 • Vi tager behandlingen af dine persondata alvorligt.
 • Vi overholder gældende persondatalovgivning og sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling.
 • Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger

NordikBanker.com kan kontaktes via følgende oplysninger:
NordikBanker.com/Co. WebRetail.dk
CVR 9131559336
Dannebrogsgade 2, Box 11, 5000 Odense C.
Support@NordikBanker.com

NordikBanker.com (I det efterfølgende benævnt ”Websitet”) kan behandle følgende personoplysninger om dig:

 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Browser notifikation ID
 • IP-adresse

Formål med behandlingen

Websitet behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Udarbejdelse af liste over lån hos websitet’s samarbejdspartnere, og som anbefales baseret på din klikadfærd på vores hjemmeside, marketing e-mails, SMS og browsernotifikationer.
 • Websitet’s udsendelse via e-mail, sms eller browsernotifikationer om generelle forhold på lånemarkedet, privatøkonomi og opdaterede lister over lån hos långivere, som websitet samarbejder med.

Sådan behandler websitet dine persondata

 • Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål.
 • Vi indsamler kun de mest relevante og nødvendige personoplysninger.
 • Vi indhenter altid dit samtykke, inden behandlingen af dine persondata.
 • Vi videregiver ikke dine persondata helt eller delvist uden dit samtykke.
 • Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til formålet.

 

HER KAN DU LÆSE MERE:

 

Dine persondata indsamles og opbevares på websitet til bestemte formål

Websitet indsamler, opbevarer og behandler udelukkende persondata om dig til de formål, der er nævnt ovenfor, eller såfremt der er tale om andre lovlige forretningsmæssige formål. Der indsamles, opbevares og behandles alene såkaldte almindelige personoplysninger, som er oplistet ovenfor.

Vi behandler kun relevante og nødvendige persondata

Websitet behandler kun persondata om dig, som er relevante, tilstrækkelige og nødvendige af hensyn til opfyldelsen af de formål, som er nævnt ovenfor, og som den konkrete behandling angår. Websitet behandler således ikke flere oplysninger, end det er nødvendigt af hensyn til det konkrete formål. Websitet behandler dog også dine persondata i det omfang det er nødvendigt at hensyn til websitet’s overholdelse af gældende lovgivning.

Vi gør vores yderste for at minimere behandlingen af dine persondata, herunder den samlede mængde af behandlet persondata, mest muligt. Vi undersøger således før en behandling foretages, om nogle af de datatyper, som behandles, kan bruges i anonymiseret uden at det påvirker resultatet af behandlingen.

Inden behandlingen af dine persondata indsamler vi altid dit samtykke

Websitet indhenter dit samtykke, inden vi behandler din persondata til de formål, som er anført ovenfor. Dit samtykke er hele grundlaget for websitet’s behandling af dine persondata, medmindre websitet har andet lovligt retsgrundlag for at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan naturligvis til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, se nærmere under “dine rettigheder”.

Hvis websitet ønsker at anvende dine persondata til andre formål, end det de oprindeligt er indsamlet til, vil websitet oplyse dig om formålet og indhente dit samtykke forinden. Hvis persondataene lovligt kan behandles på baggrund af et andet grundlag, oplyser vi dig om dette, forinden behandlingen sker.

Personer under 18 år må ikke anvende websitet’s services.

Dine persondata videregives ikke uden dit samtykke

Vi videregiver kun dine persondata til samarbejdspartnere, herunder til brug for markedsføring, hvis du forinden har samtykket hertil. I forbindelse med indhentelsen af et sådant eventuelt samtykke, vil du blive informeret nærmere om, hvad dine persondata vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod en sådan videregivelse.

Vi indhenter dog ikke dit samtykke, hvis websitet er retligt forpligtet til at videregive dine oplysninger, f.eks. til en myndighed.

Herudover forbeholder websitet sig ret til at bruge en databehandler uden for EU/EØS til at hjælpe websitet med at udføre sin forretning. Dette vil dog i givet fald alene ske under overholdelse af gældende regler om overførsel af persondata.

Dine persondata opdateres og kontrolleres

Websitet kontrollerer, at de persondata, som vi behandler om dig, ikke er urigtige eller ikke ajourførte – og tager rimelige skridt til at sikre, at urigtige personoplysninger straks slettes eller berigtiges. Vores service er afhængig af, at dine persondata er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor altid oplyse om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os om relevante ændringer i dine persondata.

Når persondata ikke længere er nødvendige i forhold til formålet slettes de

Websitet sletter dine persondata, når disse data ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål, som var grunden til indsamlingen, behandlingen og opbevaringen.

Hvis du også har samtykket til, at websitet kan udsende e-mails, sms’er og browser-baserede notifikationer med markedsføring til dig, vil websitet hvert 3 år bede dig om at forny dit samtykke til markedsføringen.

Opdaterede og korrekte personoplysninger

 • Du er selv ansvarlig for at dine indtastede oplysninger er korrekte og opdaterede.

HER KAN DU LÆSE MERE HER:

Opdaterede og korrekte personoplysninger

Du er selv dataansvarlig for de personoplysninger, som du har indtastet på websitet.

Du er derfor selv ansvarlig for, at de indtastede personoplysninger er korrekte og opdaterede. Opdateringerne foretager via henvendelse til websitet, se kontaktoplysningerne ovenfor.

Websitet opdaterer dine personoplysninger, hvis du anmoder websitet herom, eller såfremt websitet bliver opmærksom på, at de registrerede oplysninger er fejlagtige.

Sikkerhed

 • Dine persondata er er beskyttet hos os, og vi har en intern databeskyttelsespolitik.

HER KAN DU LÆSE MERE:

Dine persondata er godt beskyttet hos os, og vi har en intern databeskyttelsespolitik

Websitet har udarbejdet en striks intern databeskyttelsespolitik. Den indeholder interne instrukser og beskriver de foranstaltninger, som websitet har truffet, og som beskytter dine persondata mod hændeligt eller ulovligt at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret videregivelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til disse oplysninger.

Websitet har procedurer for tildeling af adgangsrettigheder, som indebærer, at alene de medarbejdere, for hvem det er nødvendigt for udførelse af deres arbejdsopgaver, har adgang til dine personoplysninger.

Skulle der ske et sikkerhedsbrud, der resulterer i høj risiko for dine rettigheder, herunder for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil websitet underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder:

 • Du har ret til at få indsigt i de persondata websitet behandler om dig.
 • Du har ret til få dine data udleveret i læsbart format eller flyttet til en anden tjenesteudbyder.
 • Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.
 • Du har ret til at trække dit samtykke til websitet’s behandling af dine personoplysninger tilbage.
 • Du har ret til at gøre indsigelse imod websitet’s behandling af dine persondata.
 • Du har ret til at få begrænset websitet’s behandling af dine persondata.
 • Du har ret til at klage til Datatilsynet.

HER KAN DU LÆSE MERE:

Du har ret til indsigt i personoplysninger og dataportabilitet

På ethvert tidspunkt har du ret til at få oplyst, hvilke persondata websitet behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensynet til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

Du har ret til at få tilsendt de persondata, som du har oplyst til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.

Hvis du ønsker at gøre brug af retten til indsigt eller retten til dataportabilitet, skal du henvende dig til websitet på adressen som er nævnt ovenfor.  Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter at vi har modtaget din henvendelse.

Du har ret til at få rettet eller helt slette unøjagtige persondata

Hvis du mener, at de oplysninger, som websitet behandler om dig er urigtige eller ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet.

Såfremt vi er enige med dig i, at de oplysninger, som vi behandler, er urigtige eller ikke-korrekte sletter eller korrigerer vi hurtigst muligt disse oplysninger.

En undtagelse er dog, såfremt websitet er retligt forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine persondata, eller det er nødvendigt at opbevare disse persondata for, at et retskrav kan fastlægges eller forsvare. I så fald vil websitet kun opbevare de oplysninger, som websitet er retlig forpligtet eller berettiget til, og vil slette alle øvrige persondata om dig.

Ønsker du, at gøre brug af retten til rettelse eller sletning skal du henvende dig til websitet’s kontaktperson og fortælle os, hvilke oplysninger, som du ikke mener er korrekte, eller hvilke oplysninger, som du ønsker slettet. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter at vi har modtaget din henvendelse.

Du har ret til at tilbagetrække dit samtykke til websitet’s behandling af dine persondata

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til websitet’s behandling af dine persondata helt eller delvist.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil websitet ophøre med at behandle de persondata, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til, medmindre websitet er retligt forpligtet eller berettiget til at opbevare alle eller dele af dine persondata. I så fald vil websitet kun opbevare de oplysninger, som websitet er retlig forpligtet til, og vil slette øvrige persondata om dig. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som websitet har foretaget indtil din tilbagetrækning af samtykket.

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til at tilbagetrække dit samtykke, kan du henvende dig til websitet via kontaktoplysningerne nævnt ovenfor. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter at vi har modtaget din henvendelse.

Du har ret til at gøre indsigelse imod websitet’s behandling af dine persondata

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod websitet’s behandling af dine persondata, herunder at de bliver brugt til markedsføringsmæssige formål, og at de bliver brugt til at udarbejde en liste over lån, som anbefales og svarer til dine behov. Du kan ligeledes gøre indsigelse, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med gældende regler eller det samtykke, som du har givet websitet..

Hvis du ønsker at gøre indsigelse, kan du benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at sende din indsigelse til websitet.

Er din indsigelse berettiget, vil websitet straks ophøre med at behandle persondata om dig. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter at vi har modtaget din henvendelse.

Du har ret til få begrænset websitet’s behandling af persondata

Du har ret til at få begrænset websitet’s behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde:

 • Mens websitet behandler en indsigelse, som du har gjort imod rigtigheden af de persondata, som websitet behandler om dig eller imod lovligheden af behandlingen. Begrænsningen af behandlingen gælder indtil, at websitet har færdigbehandlet din indsigelse.
 • Websitet’s behandling er ulovlig, men du ønsker ikke sletning af oplysningerne, men derimod alene, at anvendelsen af persondatene begrænses.

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til begrænsning af behandling af persondata, kan du benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at sende din indsigelse til websitet. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter at vi har modtaget din henvendelse.

Du har ret til at klage

Du har ret til at klage til Datatilsynet over websitet’s afgørelser om din ret til indsigt i dine persondata, ret til dataportabilitet, ret til berigtigelse eller sletning af personoplysninger, ret til begrænsning af behandling af personoplysninger eller ret til at gøre indsigelse imod behandlingen af persondata eller tilbagetrække sit samtykke.

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

 • Google analytics
 • Facebook
 • Ad-Service
 • Digital Advisor
 • Partner-Ads
 • SmartResponse
 • Campaign Monitor
 • Euroads
 • TradeDoubler
 • LeadSupply